villa beestenboel
kiekeboe

Waarom Villa Beestenboel:

Algemene Voorwaarden.


Artikel 1: Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Villa Beestenboel. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Villa Beestenboel middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Villa Beestenboel zijn overeengekomen.

1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Villa Beestenboel en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.4 Villa Beestenboel heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Villa Beestenboel website te wijzigen.

1.5 Afbeeldingen op deze website zijn indicatief en kleuren kunnen licht afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen. Villa Beestenboel is te allen tijde gemachtigd afbeeldingen te wijzigen.

1.6 Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Villa Beestenboel zijn vrijblijvend en Villa Beestenboel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Villa Beestenboel. Villa Beestenboel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Villa Beestenboel dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Villa Beestenboel gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Villa Beestenboel.

2.4 De administratie van Villa Beestenboel geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Villa Beestenboel verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Villa Beestenboel verrichte leveringen. Villa Beestenboel erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant en het e-mailadres en telefoonnummer van Villa Beestenboel, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3: Levering, levertijden en verzending.

3.1 De door Villa Beestenboel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijd bedraagt in het algemeen 3 weken. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Villa Beestenboel u als consument hiervan uiteraard tijdig op de hoogte.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment dat de betaling van het produkt op onze rekening zichtbaar is.

3.3 Artikelen worden verzonden via TNT Post. De prijs bij het artikel is exclusief verzendkosten. Voor verzending naar het buitenland gelden toeslagen, welke op aanvraag beschikbaar zijn.

3.4 Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wel door Villa Beestenboel is verzonden, wacht Villa Beestenboel voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken.

Artikel 4: Prijzen en betaling.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en exclusief verzendkosten, welke genoemd worden bij de prijsinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie middels door overschrijving op onze bankrekening of eventueel in contanten bij persoonlijke aflevering of ophalen van het product.

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 Villa Beestenboel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, ziekte, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Villa Beestenboel, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Villa Beestenboel zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Villa Beestenboel geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Villa Beestenboel garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Villa Beestenboel geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid.

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Villa Beestenboel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, graag mét foto waaruit de klacht blijkt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

8.3 Mocht een niet gepersonaliseerd produkt niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Deze retourzendingen moeten per e-mail gemeld worden. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Villa Beestenboel, Laan van Meerweijde 1, 1713 BM Obdam Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Villa Beestenboel binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over. Ongefrankeerde retourzendingen en onaangemelde verzendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 9: Bestellingen en communicatie.

9.1 Villa Beestenboel is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Villa Beestenboel, dan wel tussen Villa Beestenboel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Villa Beestenboel.

Artikel 10: Persoonsgegevens.

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en de communicatie die daar mee samenhangt.

Artikel 11: Diversen.

11.1 Indien de klant aan Villa Beestenboel schriftelijk opgave doet van een adres, is Villa Beestenboel gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Villa Beestenboel een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Villa Beestenboel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Villa Beestenboel deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Villa Beestenboel is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12: Toepasselijke recht en geschillenregeling.

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Villa Beestenboel is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Villa Beestenboel.
          |           2014   Villa Beestenboel           |      Contact      |      Webdesign door Huisman.     |